Technická bezpečnost

Technická bezpečnost souvisí s bezpečným provozováním lokálních distribučních soustav a jejích distribučních zařízení a přímo souvisí s bezpečností práce a manipulacemi na elektrickém zařízení. Technickou bezpečností je vnímán stav shody s normativním nebo jiným požadavkem, který je podmínkou bezpečného provozování distribučního zařízení, bezpečné práce a manipulace na tomto zařízení.

Výběr bezpečných technologií a zařízení pro distribuci elektřiny začíná již při přípravě staveb. Návrhem bezpečnější varianty projektu a uplatněním materiálových standardů jsou splněny základní požadavky bezpečnosti, spolehlivosti a kvality. Realizace staveb probíhá pod vlastním dodavatelstvím, při přísném dodržování legislativních předpisů a technických norem.

Technická bezpečnost zařízení se po dokončení výstavby prokazuje Zprávou o výchozí revizi podle ČSN 35 1500 a v průběhu své životnosti je dále ověřována systémem pravidelných kontrol, prohlídek, měření a diagnostiky podle Řádu preventivní údržby.

Po dožití jsou zařízení a technologie likvidovány v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí