Požární ochrana

Prvořadým úkolem tohoto procesu je vytvoření optimálních podmínek k zajišťování požární ochrany na všech pracovištích a stanovení preventivních opatření vedoucích k minimalizaci rizik, vznikajících provozováním technologického zařízení a při provádění činností souvisejících s provozováním zařízení lokální distribuční soustavy (elektrické stanice, kabelové rozvody, venkovní vedení, provozní budovy).

Požární ochrana je zajišťována prostřednictvím externího technika PO (odborně způsobilé osoby v oblasti požární ochrany), který je pověřen zabezpečováním povinností na úseku PO. Jeho posláním je naplňování legislativních povinností a normativních požadavků, vytváření metodických předpisů, zpracovávání dokumentace PO a zabezpečování prevence v PO.

Součástí řídící dokumentace PO je vymezení povinností a odpovědností zaměstnavatele, vedoucích pracovníků a zaměstnanců, za účelem vytváření podmínek pro účinnou ochranu života a zdraví zaměstnanců a majetku společnosti.

V oblasti PO je uplatňována zásada odpovědnosti každého zaměstnance, který má zákonnou povinnost stanovenou zákonem tj. že „každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob a majetek“.

Obecné povinnosti, odpovědnosti a kompetence zaměstnanců jsou stanoveny v legislativních předpisech a ve vnitřních řídících dokumentech společnosti.

Plněním stanovených povinností a soustavnou prevencí je možné omezit riziko vzniku požáru v objektech a na pracovištích společnosti.