Ochrana životního prostředí

Společnost ELPRO-DELICIA, a.s. věnuje soustavnou pozornost ochraně životního prostředí zejména v procesech distribuce elektřiny a navazujících činnostech – při provádění staveb a elektromontáží.

Ochrana životního prostředí je zaměřena na

  • dohlížení na dodržování zákonných předpisů v oblasti ochrany životního prostředí při činnosti společnosti
  • řízení odpadového hospodářství společnosti tak, aby množství odpadu bylo minimalizováno a nakládání  s odpady se uskutečňuje ve spolupráci se subjekty s příslušným oprávněním
  • při provozu transformátorů, které jsou nejčastěji umístěny ve venkovním prostředí, může dojít k úniku oleje z důvodu provozní netěsnosti pláště nebo technologické závady zařízení. Aby nemohlo být poškozeno životního prostředí, jsou stanoviště transformátorů zabezpečena záchytnými jímkami. Dešťová voda zachycená v těchto jímkách je průběžně monitorována podle obsahu ropných látek je s ní bezpečně nakládáno tak, aby nedošlo k ohrožení podzemních vod
  • zajišťování potřebné dokumentace (evidence odpadů, evidence chemických látek a PCB, tvorba havarijních plánů),
  • zajišťování včasného odstraňování následků ekologických havárií
  • zajišťování ochrany ptáků, aby při dosedání nebo vzlétání ptáků ze sloupů elektrického vedení nedocházelo k jejich úrazům – společnost zabezpečuje instalaci ochranných prvků na nových stožárech vysokého napětí a při rekonstrukcích stávajících elektrických vedení vn
  • školením zaměstnanců v péči o ŽP
  • kontrolní činností