Fyzická ochrana

Zařízení lokálních distribučních soustav ELPRO-DELICIA, a.s. a systémy jejich řízení jsou součástí elektrizační soustavy, jejíž narušení by mohlo způsobit těžko nahraditelné škody. Proto společnost věnuje soustavnou pozornost ochraně důležitých objektů a zabezpečení všech zařízení lokální distribuční soustavy.

Fyzická ochrana je tvořena systémem technických a organizačních opatření zabraňujících neoprávněnému nakládání s majetkem (neoprávněné užívání, poškození, zničení nebo zcizení hmotného a nehmotného majetku) nebo směřujících k zajištění bezpečnosti osob.

Fyzická ochrany je ve společnosti ELPRO-DELICIA, a. s., zajišťována tak, že podle významu objektu v lokální distribuční soustavě je stanoven standard fyzické ochrany a následně realizována ochrana. Přednostně jsou uplatněny elektronické zabezpečovací systémy s dálkovým monitorováním.