Cíle společnosti

Cílem společnosti je kvalitní zajišťování služeb vyplývajících z udělených licencí k distribuci elektřiny a obchodu s elektřinou a dalších činností vyplývajících ze stanov společnosti. K tomu zejména směřuje zajišťování trvalé funkčnosti zařízení distribučních soustav ve vymezených územích dle licence. Předpokladem k naplňování podnikatelského záměru společnosti je bohatá tradice a zkušenosti převzaté z předcházejících organizací a podpořené odpovídajícím technickým i personálním vybavením.

Cíle podnikatelské činnosti

  • vysoká kvalita služeb nabízených zákazníkům v oblasti distribuce elektřiny, sdružených služeb dodávky elektřiny a připojování odběratelů k lokální distribuční soustavě
  • spolehlivé provozování lokálních distribučních soustav dle standardů Energetického regulačního úřadu
  • kvalitní projekty elektrických zařízení a kvalitní energetické stavby zejména pro vlastní lokální distribuční soustavy (LDS), společnost ČEZ Distribuce a pro odběratele připojené v našich lokálních distribučních soustavách.

Principy pro splnění těchto cílů

  • efektivní rozvoj lokálních distribučních soustav na základě analýz návratnosti investic a principů spolehlivosti provozovaného zařízení
  • optimální provozování lokálních distribučních soustav s ohledem na minimalizaci ztrát v rozvodech a výpadků v dodávce elektřiny při dodržení maximální spolehlivosti provozu
  • efektivní pořizování dodávek a nakupovaných služeb s cílem optimalizace nákladů na údržbu a poruchovou službu v LDS a hospodárné pořizování energetických staveb