Volná distribuční kapacita

ELPRO-DELICIA, a. s. v souladu se zněním § 25 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změnách některých zákonů (energetický zákon) a Pravidel provozování distribuční soustavy, zveřejňuje základní informace o možnostech distribuce, které zahrnují údaje o volné distribuční kapacitě v transformaci 110/35 kV a 22/0,4 kV.

Volná distribuční kapacita pro odběry na jednotlivých vedeních 35 kV v jednotlivých lokalitách LDS ELPRO – Stráž je současné době v rozmezí 1 až 5 MW (je uvedeno jen k základní informaci pro potenciální zákazníky). Vzhledem k propojenému provozu sítí 35 kV soustavy ELPRO – Stráž je nutné všechny reálné požadavky na připojení ověřit výpočtem, který zajistí provozovatel LDS s ohledem na kritérium n-1.

Volná distribuční kapacita pro připojení výroben je závislá na místu připojení a v každém případě je nutné posoudit připojitelnost.