Úvod

Společnost provádí

ELPRO - DELICIA, a.s. - idatabaze.czElektroinstalace a elektromontáže - idatabaze.cz
  • montáž, opravy, revize a údržbu rozvoden, trafostanic, vrchních i kabelových elektrických rozvodů v napěťové hladině 0,4 až 110 kV
  • montáž, opravy, revize a servis průmyslových elektroinstalací o napěťové hladině 0,4 až 6 kV
  • projektování elektrických zařízení od 0,4 kV do 110 kV
  • distribuci elektřiny v lokálních distribučních soustavách
  • sdružené služby dodávky elektřiny

Chceme být Vaším spolehlivým partnerem při projektování, výstavbě, opravách, údržbě a provozování elektrických zařízení.

Chceme být Vaším spolehlivým dodavatelem elektřiny v lokálních distribučních soustavách ve Stráži pod Ralskem a v Hořovicích.

Změna data uskutečnění zdanitelného plnění od 1. 1. 2024

Od 1. 1. 2024 došlo ke změně zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, kde je nově jako datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) stanoven den vyhotovení dokladu o vyúčtování při dodání elektřiny a plynu.

Aktuální znění zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty

Uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby (§ 21, odstavec 4, písmeno b) bod 1):

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem vyhotovení dokladu o vyúčtování při dodání elektřiny, plynu, tepla nebo chladu, sdílení elektřiny nebo poskytnutí související služby v elektroenergetice, související služby v plynárenství nebo jiné služby poskytované za podmínek stanovených energetickým zákonem, nejpozději však uplynutím lhůty pro poskytnutí takového vyúčtování podle energetického zákona, nebo dnem zjištění skutečné spotřeby, pokud energetický zákon nestanoví povinnost poskytovat takové vyúčtování.

Z tohoto důvodu bude od první fakturace za měsíc leden 2024 nově uváděno jako DUZP datum, kdy dojde k vystavení faktury.

Do 31. 12. 2023 byl jako DUZP uváděn na fakturách poslední den měsíce, za který se vystavovala faktura. S ohledem na výše uvedenou změnu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, uvádění tohoto data již není možné.